"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzustart   |   polityka prywatności


 

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ

 

Zbieranie i przekazywanie danych:

Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, model i numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców) i inne służbowe dane kontaktowe. Budynek naszej firmy jest objęty środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu. W tym zakresie przetwarzany Twój wizerunek. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone na naszych obiektach. Materiały utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego są przechowywane w sposób bezpieczny, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu). Od gości wymagamy dopełnienia formalności przy wejściu do budynku (podanie celu przybycia, potwierdzenie tożsamości). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się z odmową wstępu na teren naszej firmy. Twoje dane są przekazywane podmiotowi zajmującemu się ochroną i kontrolą wejść i wyjść do budynku stanowiącego naszą siedzibę. Do danych z monitoringu wizyjnego może mieć dostęp także firma serwisująca system monitoringowy oraz firma zajmująca się niszczeniem nośników danych na podstawie zawartej z nami umowy.

 

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są potrzebne dla zapewnienia Tobie wstępu na teren naszej Spółki i są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:

  • konieczności zapewnienia kontroli ruchu na terenie zakładu, w tym zapewnienia obecności osób zaproszonych przez nas na teren zakładu,

  • potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię¬dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych:

Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

  KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ

KANDYDACI DO PRACY

DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ INWESTYCJE


© 2015-2020 STALPROFIL S.A. oddz. Zabrze

Budowa, remonty i modernizacje gazociągów przesyłowych, sieci gazowych i kanalizacyjnych