"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzustart   |   polityka prywatności


 

KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI


Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy Tobą a nami, w tym do zawarcia i wykonania umowy, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, obsługi procesów ubezpieczeniowych, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • wykonanie zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

  • przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

  • nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:

  • zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Tobą,

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług (mailem pod Twój adres lub smsem na Twój numer telefonu – jeżeli wyraziłeś na to zgodę),

  • prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  • poznania poziomu satysfakcji z realizowanej przez nas transakcji.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię¬dzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ

KANDYDACI DO PRACY

DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ INWESTYCJE


© 2015-2020 STALPROFIL S.A. oddz. Zabrze

Budowa, remonty i modernizacje gazociągów przesyłowych, sieci gazowych i kanalizacyjnych