"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzustart   |   polityka prywatności


 

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

 

Zbieranie danych:

Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się do naszych Klientów oraz Kontrahentów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail i inne służbowe dane kontaktowe.

 

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany, w tym do zawarcia i wykonania umowy/zamówienia, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami/ zamówieniami, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania treści marketingowych.

 

  • Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

  • nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:

  • zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany,

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług wobec naszego Klienta lub Kontrahenta, z którym jesteś związany,

  • prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  • poznania poziomu satysfakcji z realizowanej przez nas transakcji.

  • zgoda, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych:

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ

KANDYDACI DO PRACY

DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ INWESTYCJE


© 2015-2020 STALPROFIL S.A. oddz. Zabrze

Budowa, remonty i modernizacje gazociągów przesyłowych, sieci gazowych i kanalizacyjnych