"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzustart   |   polityka prywatności


 

KANDYDACI DO PRACY

 

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu rekrutacji i ubiegania się przez Ciebie o zatrudnienie w naszej firmie.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

  • nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:

  • zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji,

  • zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia, doboru kadr dla uzyskania wysokiej jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności.

  • W przypadku gdy Kandydat do pracy wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawą przetwarzania jest także wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy od daty wpływu. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

 

  KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ

KANDYDACI DO PRACY

DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ INWESTYCJE


© 2015-2020 STALPROFIL S.A. oddz. Zabrze

Budowa, remonty i modernizacje gazociągów przesyłowych, sieci gazowych i kanalizacyjnych